Úvodní strana > Aktuality > Interaktivní semináře v DD Žatec - 06/2010 >

Interaktivní semináře v DD Žatec - 06/2010

24.06.2010 14:24

V partnerském zařízení proběhly 3 interaktivní semináře pod vedením Mgr. Lenky Woloszczuková
1. Interaktivní seminář pro pedagogy a děti proběhl 8. 6. 2010 za účasti 6 dětí (5 hochů, 1 dívka) a 5 pedagogů.
Účastníci byli lektorkou na semináři seznámeni s kognitivními procesy dětí s lehkým mentálním postižením (LMP) – např. co je mentální postižení, kritéria pro určování LMP, projevy, kognitivní procesy a jejich zvláštnosti. Byly probrány specifické poruchy učení ajejich vývojové příznaky a rozdělení. Dále dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie – jejich projevy, charakteristika, průvodní jevy a specifické projevy jednotlivých poruch. Pedagogové dle instrukcí lektorky vhodně pracovali s dětmi, které měly tyto poruchy. Dalším probraným tématem s předvedením u dětí byla didaktika čtení a psaní – cíle, zákony (motivace, transfer, fixace, zpětná vazba), písmo (norma a tvary, chyby, náprava chyb), čtení – metody (genetická, skriptolegická, analytická, globální, analyticko-syntetická; struktura hodiny logopedické výchovy a čtení, pomůcky, základní čtenářské chyby a jejich odstraňování).
Seminář pedagogické pracovníky zaujal, spokojenost byla vysoká, pedagogové si v praxi vyzkoušeli, jak s dětmi pracovat, jak zlepšit jejich výsledky ve škole kvalitní domácí přípravou. Děti aktivně pracovaly podle pokynů, byly vstřícné a ochotné.
2. Interaktivní seminář pro pedagogy a děti proběhl 17. 6. 2010 za účasti 6 dětí (5 hochů, 1 dívka) a 5 pedagogů.
Na semináři byli pedagogové seznámeni velmi podrobně s poruchou dyskalkulie – pracovali s dětmi pomocí názorných pomůcek, dodržovali rytmus práce a oddechovou část, řešili náplň práce a didaktickou techniku. Další téma, se kterým se pedagogové s dětmi zabývali byla didaktika matematiky – cíle, zákony (motivace, transfer, fixace, zpětná vazba), vyvozování čísla, práce s čísly-numerace, matematické operace, řešení slovních úloh a matematické rébusy. Děti projevily zájem o didaktiku matematiky, která jim dle jejich slov pomůže zlepšit domácí přípravu do školy. Bylo probráno téma poruchy koncentrace a práce s nimi – dělení (bezděčná, záměrná), definice, vlastnosti, jednotlivé poruchy (hyperprosexie a hypoprosexie, aprosexie, ADD, ADHD, práce s poruchami SPU, cvičení na zlepšování koncentrace. S dětmi byly prováděny uvolňovací cviky, pexeso, Kimova hra, práce s řadou posloupných obrázků. Děti si vyzkoušely v praxi různé hry a cvičení na soustředění Byly předvedeny formy výuky – individuální, hromadná, frontální, skupinová, ve dvojicích, kde např. skupinově řešily děti úlohy nebo se sestavoval společně tým.
Nejvíce zaujalo pedagogické pracovníky téma poruchy koncentrace a práce s nimi, protože většina dětí z dětského domova tímto problémem trpí.
3. Interaktivní seminář pro pedagogy a děti proběhl 22. 6. 2010 za účasti 6 dětí (5 hochů, 1 dívka) a 5 pedagogů.
Na tomo semináři byly probírány s pedagogy a s dětmi názorně řešeny následující témata:
ADHD – porucha pozornosti s hyperaktivitou, její obecné projevy, specifické projevy, možné příznaky, charakteristika, symptomy a ADD – porucha pozornosti bez hyperaktivity. Práce s dětmi na toto téma spočívala v dodržení rytmu práce, stanovení oddechové části, náplni práce, střídání činností a cvičení koncentrace. V následujícím tématu formy komunikace bylo probráno rozdělení komunikace na verbální, neverbální, poruchy komunikace mezi dospělými a dětmi, komunikační šum, důležitost komunikace písemné, což si vše procvičili pedagogové s dětmi při poslechu textu, jeho reprodukce, dramatizace, vyzkoušeli si správné telefonování, rétorická cvičení, psaní e-mailu na PC. Posledním tématem byla řečová výchova – rozvoj řečových dovedností, rozvoj slovní zásoby, dechová a artikulační cvičení, řeč, poruchy řeči, náprava řeči, logoped, svépomoc. Proběhla praktická část na toto téma – poslech textu, reprodukce, přednes, dramatizace, práce s obrázkem, práce s obrázkovou osnovou, vyjádření textu melodií, práce s knihou, loutkou, maňáskem atd.
S tímto seminářem byli všichni účastníci opět velmi spokojeni, jak děti, tak pedagogové. Všichni ocenili praktické ukázky a práci s dětmi na jednotlivých tématech.


Starší články