Úvodní strana > Aktuality > Environmentální modul DD Hora Sv. K. 11/2010 >

Environmentální modul DD Hora Sv. K. 11/2010

02.12.2010 08:55

S lektorkou paní Hanou Řebíkovou z DD Hora Svaté Kateřiny byl dohodnut termín realizace modulu Enviro na exkurzi a workshop, a to na část environmentálního modulu „ Energetika a obnovitelé zdroje energie“. Exkurze a workshopy se uskutečnily v následujících termínech s uvedenou náplní:

5. 11. 2010 - Aktivita byla rozdělena do dvou částí, a to na workshop o obnovitelných zdrojích energie (OZE) a na exkurzi místa s osazenými šesti větrnými elektrárnami v Nové Vsi v Horách. Dále se ještě jely děti s lektorkou podívat na pláně na Malém Háji, kde v programu rozvoje obcí je plánováno rovněž osazení větrnými elektrárnami.

Workshop byl realizován v knihovně Dětského domova Hora Svaté Kateřiny. Pro motivaci na dané téma děti samy odhadovaly jaké zdroje příroda nabízí. Zajímavé bylo, že nejdříve odhalily energii biomasy. Společně s lektorkou se dostali až k Eskymákům, kteří používají sušený sobí trus k výrobě tepla v iglů. Větrná energie jim díky blízkosti sousední obce, kde elektrárny jsou, vůbec nebyla cizí. Na vodní, sluneční  a geotermální energii samy nepřišly a po jednoduchém vysvětlení jak tyto zdroje fungují, jednotlivé děti představovaly nějakou energii a s ostatními dětmi přiřazovaly další aspekty té které energie.

Dětem byla podána informace o následujících druzích zdrojů energie:

větrná energie – je formou sluneční energie a vzniká nerovnoměrným ohřevem Země, což způsobuje tlakové rozdíly v atmosféře, které se vyrovnávají prouděním vzduchu – vzniká vítr. V České republice jsou pro výstavbu větrných elektráren vhodné horské lokality. Provoz větrné elektrárny se setkává s negativními názory, kdy odpůrci argumentují s narušením krajinného rázu.

sluneční energie – sluneční záření je základním obnovitelným zdrojem a většina energie ostatních obnovitelných zdrojů má svůj původ v energii slunce. Velmi jsou využívány solární a fotovoltaické kolektory.

vodní energie – tato energie vzniká při koloběhu vody na Zemi, působením sluneční energie a gravitační síly Země. Vodní energie je využívána k výrobě elektřiny ve vodních elektrárnách.  Jsou velké a malé vodní elektrárny. V Hoře Sv. Kateřiny byly dříve tři vodní díla a je snaha je obnovit.

energie biomasy – biomasa je hmota organického původu (rostlinná i živočišná). Pro energetické účely se využívá cíleně pěstovaná rostlinná biomasa a může sloužit k pohonu vozidel.

geotermální energie – v ČR se používá hlavně k vytápění objektů a používána bývá energie okolního prostředí tj, vzduch, voda a půda. Nejčastěji se používají tepelná čerpadla.

Dětem byly připomenuty i fosilní zdroje energie, jejich škodlivý vliv na životní prostředí a jejich vcelku brzká vyčerpatelnost.

Po tomto výkladu odjeli do Nové Vsi v Horách k reálnému prozkoumání větrných elektráren.

Děti si velmi rychle všimly vzrůstající intenzity větru při přiblížení k elektrárnám. Bylo jich na pláni nad Novou Vsí šest kusů a děti se snažily najít rozdíly síly větru u jednotlivých elektráren a také s lektorkou prodiskutovali jednu odstavenou elektrárnu, která byla dvoulistá a v praxi se neosvědčila. V provozu byla pouze jeden rok. Tento pokus ale zanechal následek – stožár po ní stále stojí, listy jsou sice odmontovány, ale stožár hyzdí krajinu, vypadá jak uschlý strom – komentovaly děti. Ostatních šest elektráren vesele pomrkávalo svými světýlky a vůbec dětem nepřišlo, že působí v krajině špatně. Děti závěrem ocenily i výhled na chemické závody, část Horního Jiřetína  a v pozadí kopce kolem města Mostu. Byla vidět i hladina naplňující se nádrže u přemístěného kostela Nanebevzetí pany Marie, a tak byl dětem při této příležitosti také vysvětlen pojem rekultivace krajiny.

Závěrem děti prozkoumaly bunkr z 2. světové války, který se nachází v blízkosti první elektrárny a dosyta se vydováděly ve větru na volném prostranství. I objevily biomasu – za ohradníkem se páslo stádo nádherně zbarvených krav.

Popojeli kousek dále na Malý Háj, kde se děti podívaly na lokalitu, kde se uvažuje o umístění větrných elektráren.  Za zpěvu se vrátily domů, aktivita byla vydařená. 

Aktivity se zúčastnilo z DD Hora Sv. K. 7 dětí (5 hochů, 2 dívky).
Starší články