Úvodní strana > Aktuality > 3. Interaktivní seminář modulu Podaná ruka v ZŠ Bitozeves >

3. Interaktivní seminář modulu Podaná ruka v ZŠ Bitozeves

08.07.2011 16:28

3. Interaktivní seminář pro pedagogické pracovníky a děti proběhl dne 20. 4. 2011, a to pod vedením lektorky Mgr. Aleny Shejbalové. Semináře se zúčastnilo 8 dětí (4 hoši, 4 dívky) a 2 pedagogové. Seminář byl zaměřen na netradiční formy práce s žáky se školní neúspěšností. Cílem semináře bylo ukázat vhodnost využití didaktických pomůcek nejenom pro žáky s SPU, ale hlavně pro žáky ve škole neúspěšné. Žáci i dospělí si jednotlivé pomůcky nejenom sami vyzkoušeli, ale i si je vytvořili.

Pomůcky: kostky, houbičky na nádobí (žluté), papír (sešit s tvrdými deskami).

Průběh interaktivního semináře:

  • Seznámení s tématem semináře: Netradiční formy práce s žáky se školní neúspěšností

Přítomní byli seznámeni s problematikou školní neúspěšnosti žáků. Všichni zúčastnění si sami na sobě vyzkoušeli, jaké to je, být neúspěšný. Žáci i dospělí dostali do rukou text, do kterého měli ve velmi krátké době doplnit gramatické jevy. Texty byly přiměřené věku a znalostem, ale byly ztíženy veškeré vnější podmínky – hrála hudba, vyučující neustále povzbuzovala k rychlejšímu tempu, pobíhala po třídě, otáčela se k přítomným zády, nikdo z přítomných žáků a dospělých nesměl sedět v klidu (musel vykonávat nějaký pohyb – houpání se na židli, kývání nohou, apod.)

  • Vytvoření didaktických pomůcek:

Všichni zúčastnění si sami vytvořili didaktické pomůcky jako je tmavě modrá kostka – Y, žlutá houbička – I, na výuku tvrdých a měkkých souhlásek. Došlo k nácviku tvrdých a měkkých souhlásek, k jejich zábavnému memorování: zvyšování a snižování síly hlasu, zpěv, k doplňování předkreslených modrých a žlutých vagónků měkkými a tvrdými slabikami apod. Tím došlo na nenásilné opakování a fixování měkkých a tvrdých souhlásek.

  • Nácvik práce s didaktickým materiálem:

Zúčastněným byl vysvětlen význam vlastností světle žluté houbičky a tmavě modré dřevěné kostky. Žlutá barva – světlo, měkkost – I, vždy patří do ruky, která je blíže oknu, modrá tmavá barva – tma, tvrdost – Y, vždy patří do ruky, která je dále od okna. Opět došlo k memorování tvrdých a měkkých souhlásek, tentokrát i za pomoci vytvořených pomůcek – měkké souhlásky – všichni přítomní mačkali pouze houbičku, tvrdé souhlásky – všichni mačkali pouze tvrdou kostku. 

  • Vlastní činnost:

Žáci i vyučující dostali stejné texty jako na začátku interaktivního semináře. Jejich úkolem bylo opět doplnění vynechaných měkkých a tvrdých slabik. Obě skupiny měly používat pomůcky, které si všichni sami vyrobili. Při práci, které následovala zajímavá motivace a hra, vymizely také některé stresory – hudba, rušení apod. 

  • Ukončení a vyhodnocení:

Zúčastnění byli sami překvapeni, jak výrazně se zmenšila chybovost. Veškerá činnost se jim velmi líbila. Žáci neměli pocit učení se. Po celou dobu si vlastně hráli. Pedagogové vyhodnotili, že tyto metody lze doporučit i do dalších vyučovacích předmětů a dalších ročníků, kdy se takto dá lehce si zapamatovat i složitější učivo – např. vyjmenovaná slova, znělost a neznělost, slovní druhy apod. Tato metoda práce není vhodná pouze pro jedince s SPU, ale hlavně pro žáky ve škole neúspěšné, neboť jejich školní neúspěšnost se tímto zmírňuje a hlavně dochází k prevenci těchto poruch a této neúspěšnosti.


Starší články