Úvodní strana > Stanovy > Stanovy >

Stanovy

STANOVY GENESIA, spolek se sídlem Chomutov, Kochova 1417/11, PSČ: 430 01 Občanské sdružení Genesia ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. ze dne 27.3.1990 o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku (dále jen "NOZ"), tedy od 1.1. 2014 považuje za spolek ve smyslu § 3045 NOZ ve spojení s § 214 a násl.

Článek I. Název Název "Genesia" se s ohledem na § 216 NOZ mění na Vzdělávací centrum Genesia, zapsaný spolek (dále jen "Spolek"), a to s platností od 1.9. 2015. Název spolku: Vzdělávací centrum Genesia, zapsaný spolek

Článek II. Sídlo Sídlem GENESIA, zapsaného spolku je Chomutov, Kochova 1417/11, PSČ: 430 01

Článek III. Stanovy: Vnitřní organizace Spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém plném znění v sídle Spolku

Článek IV. Cíl a poslání Spolku 1. Posláním spolku je realizace veřejně prospěšných aktivit v oblasti vzdělávání a poradenství různých skupinových skupin. Zejména pak skupin s určitým znevýhodnění vůči jiným skupinám, které může spočívat ve zdravotním stavu, sociální situaci, věku atp. Spolkové aktivity jsou zaměřeny na komunitní a lokální rozvoj včetně sociálního začleňování. 2. Cílem spolku je prostřednictvím jeho aktivit zvýšit šance na společenské uplatnění znevýhodněných osob a usnadnění jejich zapojení v rámci místní komunikace a de facto v rámci společnosti a podílet se na komunitním a lokálním rozvoji.

Článek V. Hlavní činnost Spolku: 1. Spolek vykonává hlavní činnost za účelem dosažení svých cílů v souladu se svým posláním, tak jak je vymezenu v č. IV. těchto stanov. Žádná z hlavních činností Spolku není podnikáním ani výdělečnou činností. 3. Hlavní činnost může být financována z grantů, dotací či sponzorských darů. Bude-li při výkonu hlavní činnosti dosaženo příjmu, použije Spolek tyto příjmy k pokrytí nákladů na spolkovou činnost, či na úhradu své správy. Příjmy z výkonu hlavní činnosti Spolku nepřesáhnout náklady. 3. Spolek provozuje a vykonává následující hlavní činnosti: 3.1. Příprava, zpracování a realizace vzdělávacích a poradenských projektů zaměřených na zlepšení postavení vybraných znevýhodněných cílových skupin 3.2. Příprava a realizace poradenských činností určených vybraným znevýhodněným cílovým skupinám 3.3. Spolupráce s lokálním partnery v oblasti poskytování poradenství, vzdělávání a služeb spojených s komunitním rozvojem, včetně aktivit spojených se sociálním začleňováním.

Článek VI. Vedlejší činnosti Spolku 1. Jelikož je provozování hlavní činnosti spolku spojeno s náklady, může Spolek vykonávat příležitostně i hospodářské, či jiné výdělečné činnosti vedlejší a to jak pro podporu hlavní činnosti, tak i za účelem hospodárného využití majetku Spolku. Zisk z těchto činností Spolek používá především k podpoře hlavních činností dle čl. VI. těchto stanov, dalších spolkových činností a k úhradě nákladů na vlastní správu.

Článek VII. Členství 1. Členství ve Spolku je dobrovolné. Členem Spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti. 2. Členem spolku se může stát také právnická osoba. Za právnickou osobu ve Spolku jedná její statutární orgán, pokud si sama neurčí jiného zástupce. 3. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce. 4. Osoba se stává členem ke dni odsouhlasení její žádosti o členství. Žádost o členství musí být podána v písemné formě. 5. Členství ve Spolku zaniká následujícími způsoby: - dobrovolným vystoupení člena. Členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství výboru sdružení a/nebo předsedovi sdružení. - úmrtím člena nebo prohlášení člena za mrtvého - vyloučení člena. Členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze Spolku vyloučenému členovi, není-li uvedeno jinak. Výbor sdružení má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje její cíle, principy a poslání Spolku dle č. IV. těchto Stanov, nebo pro porušení členských povinností dle čl. VIII odst. 2 těchto Stanov. - zánikem Spolku 6. Členové Spolku neručí za dluhy Spolku

Článek VIII. Práva a povinnosti člena 1.Práva člena sdružení: - podílet se na činnosti Spolku - být pravidelně informován o dění ve Spolku - podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku a obdržet odpovědi na své otázky v přiměřené době - volit a být volen do orgánů Spolku, a to volit, je-li starší osmnácti let a být volen, je-li starší osmnácti let - podílet se na případných výhodách, které Spolek poskytuje svým členům 2. Povinnosti člena sdružení: - dodržovat stanovy a respektovat rozhodnutí orgánů Spolku - chránit a zachovávat dobré jméno Spolku a dbát o dobrou pověst Spolku - chránit a udržovat majetek Spolku - platit řádně a ve stanoveném termínu členské příspěvky, pokud o jejich placení rozhodně Členská schůze

Článek IX. Seznam členů 1. Spolek vede seznam členů. V seznamu členů jsou u každého člena uvedeny následující údaje: Fyzické osoby: jméno a příjmení, titul, bydliště, datum narození, aktuální kontakt tj. telefon a/nebo e-mail Právnické osoby: název, sídlo, IČ, telefon, e-mail, osoba jednání jména člena Spolku. 2. Záznamy a výmazy ze Seznamu členů provádí Předseda spolku. Předseda spolku provede zápis nového člena do Seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od vzniku členství. Předseda provede výmaz člena ze seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od zániku členství. 3. Předseda je povinen vydat ve lhůtě 15 dnů výpise z seznamu členů každému členovi, který požádá o výpis Členů. 4. Seznam členů je neveřejný.

Článek X. Orgány Spolku 1. Orgány Spolku, které tvoří organizační strukturu jsou: a) Členská schůze b) Předseda spolku 2. Funkční období volených orgánů je 5 let. Členství ve volených orgánech zaniká zánikem členství ve Spolku dle čl. VII odst. 2.Spolku, uplynutím funkčního období nebo odvolání člena volného orgánu Členskou schůzí.

Článek XI. Členská schůze 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem Spolku, jejímž prostřednictvím členové uplatňují právo rozhodovat o záležitostech sdružení a je nejvyšším orgánem Spolku 2. Členskou schůzi svolává Předseda nejméně jednou za rok, a to bez zbytečného prodlení po vyhotovení účetní uzávěrky za předchozí účetní období. Pozvánka na schůzi a její program musí být doručen členům nejméně 30 dní před jejím konání. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho zúčastnit. Již svolané zasedání členské schůze lez odvolat či odložit pouze písemným oznámením doručeným členům spolku. 3. Členská schůzce musí být též svolána, požádá-li o to písemně alespoň jedna třetina členů Spolku starší osmnácti let, a to do 8 týdnů od doručení žádosti o svolání této mimořádné Členské schůze. Součástí žádosti musí být též uvedení důvodu a program schůze. Nesvolá-li Předseda spolku Členskou schůzi do 8 týdnů od řádného doručení žádosti, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání Členské schůze na náklady Spolku sám. 4. Členská schůze - může rozhodovat o změně stanov - může určovat zaměření činností Spolku - volí Předsedu Spolku - schvaluje roční výsledek hospodaření, roční účetní uzávěrku předkládané Předsedou - rozhoduje o zániku Spolku sloučením s jiným Spolku - jmenuje likvidátora při zániku Spolku - rozhoduje o dobrovolném rozpuštění spolku či rozhoduje o přeměně Spolku 5. Členové sdružení se Členské schůzce účastní osobně. Schůze jsou neveřejné. 6. Právo zúčastnit se Členské schůze, právo hlasovat, volit a být volen mají všichni členové Spolku. Každý člen Spolku je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat vysvětlení záležitostí Spolku. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by Spolku mohlo způsobit újmu, nelze mu je poskytnout. 7. Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu. Členská schůze je schopna usnášet se za účasti nadpoloviční většiny všech členů Spolku. Usnesení členská schůze přijímá většinou hlasů přítomných členů 8. Členská schůze rozhoduje o jednotlivých otázkách hlasováním nebo hlasováním o usnesení valné hromady. Členská schůze je usnášení schopná, je-li přítomno více než nadpoloviční většina členů Usnesení Členská schůze přijímá, je-li schváleno nadpoloviční většinou přítomných členů. V případě hlasování o usnesení zrušení spolku či jeho přeměně je zapotřebí min. 3/5 většina přítomných. 9. Jednání Členské schůze řídí Předseda, kterého Členská schůze zvolí na začátku zasedání. Zasedání se řídí programem, tak jak byl součástí pozvánky dle čl. XI. odst. 2 Stanov. 10. Předseda zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání Členské schůze do 30 dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila Členská schůze. Ze zápisu musí být patrné, kdy se setkání konalo, kdo a kdy jej svolal, kdo jej zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata, kdy a kým byl zápis vyhotoven popř. jaké informace a body byly diskutovány.

Článek XII. Předseda Spolku: 1. Předseda sdružení je statutárním orgánem Spolku, který je oprávněn jednat jménem Spolku ve všech věcech. Předseda je volen Členskou schůzí. 2. Volební období Předsedy je pětileté 3. Vzdá-li se Předseda své funkce v průběhu volebního období, Členská schůze volí ze svého středu nového Předsedu na dobu dokonce původního volebního období. 4. Předseda zabezpečuje a kontroluje plnění usnesení Členské schůze sdružení a řídí činnosti Spolku v souladu se stanovami a vnitřními směrnicemi Spolku po celé své funkční období. 5. Předseda odpovídá za řádné hospodaření Spolku, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel, schvaluje změnu rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek a zejména za řádné naplňování poslání Spolku. 6. Předseda je povinen jednat s péčí řádného hospodáře. 7. Do působnosti Předsedy náleží: -svolávání Členské schůze, -přezkoumávání a schvalování rozpočtu a roční závěry hospodaření a publikování závěrky v rámci spolku, -posuzování návrhů na prodej a koupi nemovitostí a další investice a předkládání návrhů Členské schůzi -přijímání zaměstnanců a ukončování jejich pracovního poměru -přijímání členů a rozhodování o jejich vyloučení -rozhodování o odkladu splatnosti, snížení či prominutí členského příspěvku členů, pokud pro to existují závažné důvodu -rozhodování o pracovních záležitosti zaměstnanců a dobrovolných spolupracovníků -schvalování interních norem a směrnic Spolku 8. K jednání jménem Spolku v dílčích věcech může být zmocněna další osoba. Prlná moc v takovém případě musí být udělena písemnou formou s vymezením oprávnění a odpovědnosti zmocněné osoby a musí obsahovat věcný a časový rozsah zmocnění.

Článek XIII. Hospodaření Spolku 1. Hospodaření sdružení se řídí obecně platnými předpis. K jejich aplikaci uvnitř Spolku může Předseda vydat vnitřní směrnice 2. Zásady hospodaření se týkají veškerého majetku Spolku, kterým jsou věci movité a nemovité, finanční prostředky a majetková práva. 3. Předseda spolku může část majetku svěřit do správy jinému subjektu, zejména pokud je tak zabezpečeno účelnější využití majetku ve prospěch cíle a poslání Spolku. Ve smlouvě o svěření majetku určí rozsah i omezení pravomocí subjektu, který je správnou majetku Spolku pověřen. 4. Za řádné hospodaření odpovídá předseda a bližší podrobnosti jsou obsaženy ve vnitřních předpisech a/nebo směrnicích Spolku 5. Při svém hospodaření využívá Spolek všech ekonomických i právních nástrojů k maximální efektivitě a hospodárnému využívání majetku a finančních prostředků. 6. Prostředky na svou činnosti získává Spolek z členských příspěvků, z darů, ze stáních příspěvků, grantů, dotací, z příjmu ze svých činností a výnosu svého majetku. Spolek může dále v rozsahu těchto Stanov získávání prostředky na svou činnosti podnikáním a vedlejší činností dle čl VI.těchto Stanov. 7. Veškeré získané finanční prostředky musí být využívány ve smyslu těchto Stanov. Prostředky musí být použity především k financování hlavních činností Spolku naplňující poslání a cíle Spolku. Prostředky je též možno použít k úhradě nákladu na vlastní správu Spolku. 8. Prostředky Spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance Spolku. To nevylučuje použití fin. prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimkou z tohoto ustanovení je řádná mzda či odměna za výkon funkce předsedy sjednaná dle platných smluv. 9. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek za účelem řádného naplňování poslání a cílů Spolku

Článek XIV Zánik a likvidace Spolku 1. Spolek zaniká a) dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí Členské schuze nebo sloučením s jiným spolkem b) z jiného důvodu stanoveným zákonem např. pravomocným rozhodnutím ministerstva 2. Při zániku Spolku Členská schůze jmenuje likvidátora. Jmenovaný likvidátor sestaví do 30 dnů od svého jmenování do funkce soupis jmění Spolku a zpřístupní jej vhodným způsobem v sídle spolku všem členům. 3. Při zániku Spolku likvidátor vypořádá případné dluhy Spolku. Ze zbylého majetku sestaví návrh na rozdělení likvidačního zůstatku, který schválí Členská schůze. Nebude-li návrh na rozdělení likvidačního zůstatku schválen, je likvidátor vypracovat nový návrh ve lhůtě 20 dnů od okamžiku, kdy Členská schůze předchozí návrh zamítla. 4. Likvidátor vypořádá likvidační zůstatek dle schváleného návrhu na vypořádání

Článek XV Závěrečná ustanovení 1. Znění těchto Stanov bylo schváleno Členskou schůzí konanou dne 19.6. 2015.jejíž konání je potvrzeno zápisem ze dne 19.6. 2015 a od tohoto dne jsou tyto Stanovy platné. 2. Znění těchto Stanov je účinné od 1.9. 2015. Jakákoliv následující změna stanov nabývá platnosti dnem jejího přijetí členskou schůzí a účinnosti dnem, kdy budou vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku.

Schválil: Mgr. Andrea Gregorová .................................... (předsedkyně)


Starší články