Úvodní strana > Projekty > Dokončené projekty >

Dokončené projekty

Projekt EDUCA - moderní vzdělávání pro pracovníky škol v Ústeckém kraji
Hlavním cílem projektu bylo doplnit a aktualizovat znalosti a praktické dovednosti pedagogů a řídících pracovníků zaměřené na zavádění ICT do běžné výuky, metodiku a pravidla eLearningu, na reaktivaci znalostí z obsluhy PC, cizích jazyků a dovedností s projektovými cykly a práci v týmu. Aktivity projektu byly určeny cílovým skupinám ze všech typů škol v Ústeckém kraji.
Vzdělávací aktivity projektu byly realizovány pomocí moderních a efektivních metod eLearningu (tutorované on-line kurzy)
GENAU - genderové audity
název projektu: GENAU - genderové audity
reg. číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_050/0006285
termín realizace: 1.9.2017 - 31.8.2018
Cílem projektu je zrealizovat 9 genderových auditů (GA) dle metodického standardu GA. V devíti auditovaných subjektech analyzovat z genderové perspektivy organizační procesy a strukturu, identifikovat kritické oblasti a bariéry. Po vyhodnocení pak navrhnout konkrétní realizovatelné změny, které povedou k prosazování genderové rovnosti v praxi s cílem
Služby pro rodiče v Ústeckém kraji
Reg. číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_013/0000079
zahájení: 1.9.2016   ukončení 31.8.2019
 
Projekt je zaměřen  na nabídku služeb rodičům ve formě zajištění péče o děti 1. stupně ZŠ z různých oblastí Ústeckého kraje, a to formou nabídky dětských klubů fungujících v budovách základních škol a příměstských táborů v době školních prázdnin. Stávající možnosti zajištění péče o děti v době, kdy rodiče potřebují být aktivní na trhu práce, jsou v daných lokalitách nedostačující, což byl
Inkluze na mosteckých školách aneb Lepší KLIMA i v Mostě
Reg. č.: CZ.02.3.61/0.0./0.0./15_007/000206
Doba trvání projektu: 1. 9. 2016 - 31.8. 2019
​Projekt byl podpořen v rámci  operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program  v rámci Výzvy č. 02_15_007 pro Inkluzivní vzdělávání v prioritní ose 3 OP
 
Hlavním cílem projektu je přispět k zavedení  proinkluzivních opatření na 8 mosteckých základních školách hlavního vzdělávacího proudu a  podpořit rovný přístup ke kvalitnímu primárnímu vzdělávání žáků ohrožený
Lektorský kruh
reg. číslo: CZ.1.07/3.2..11/03.0130
Celková délka projektu je 12 měsíců, projekt byl zahájen 1.1. 2014 a ukončen 31.12. 2014.
Hlavním cílem projektu je rozšíření, prohloubení a zkvalitnění nabídky dalšího vzdělávání pro lektory dalšího vzdělávání ve Středočeském kraji tj. celková podpora odborného profesního vzdělávání lektorů dalšího vzdělávání (dále DV) v tomto kraji.
Mezi dílčí cíle projektu patří rozšíření vzdělávací nabídky pro lektory DV prostřednictvím vytvoření 2 mod
OTA - otec v akci
název projektu: OTA – otec v akcireg. číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0./0.0/16_061/0003310realizace projektu: 1.1.2017 - 31.12.2018
Projekt “OTA - Otec v akci”, je vzdělávací a osobnostně rozvojový projekt pro otce a jejich děti do 15 let.
Má za cíl projasnit, posunout  otcovskou vizi a směr otcovství a prohloubit  vztahy se svými dětmi skrze regionální setkávání. Setkání ve formě přednášek, seminářů a workshopů vedou facilitátoři vytvářející prostor, kde se  otcové vzájemně inspiruj
Doprovod na cestě k samostatnosti
Reg.číslo:
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001086
zahájení: 1.9.2016   ukončení 31.8.2019
 
Cílem projektu je zvýšení uplatnitelnosti osob z CS v běžné společnosti a na trhu práce a snížit tak poměrně vysoké riziko jejich dlouhodobého sociálního vyloučení. CS jsou osoby připravující se na ochod ze zařízení ústavní/ochranné výchovy a osoby, které jsou ohrožené vícenásobnými riziky, mezi které patří mimo jiné pobyt v ústavních zařízení, nezaměstnanost, nefunkční rodiny.
Projekt KOMBI

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií a českým státním rozpočtem v rámci program Phare 2000 - Fond rozvoje lidských zdrojů
OS GENESIA byla partnerem v projektu KOMBI, jehož cílem  bylo připravit a realizovat výuku nezaměstnaných spojením klasického a elektronického vzdělávání, zvýšit u cílových skupin podíl samostatného přístupu při získávání aktuální kvalifikace se zohledněním potřeb trhu práce a dopomoci tím ke zlepšení jejich zaměstnatelnosti, vybudovat struktury a n
1 2 3