Úvodní strana > Aktuality > Interaktivní semináře v rámci modulu Podaná ruka – 03/2010 >

Interaktivní semináře v rámci modulu Podaná ruka – 03/2010

31.03.2010 12:24

V jednotlivých partnerských zařízeních probíhají interaktivní semináře v rámci modulu Podaná ruka, kde jsou poskytovány odborné a velmi přínosné rady pedagogům a vychovatelům jednotlivých zařízení, které jsou aplikovány formou různých cvičení na dětech, ke kterým mají účastníci semináře konkrétní vztah.
V měsíci březnu 2010 proběhly níže uvedené interaktivní semináře:
ZŠ Litvínov-Janov
1. Interaktivní seminář pro pedagogy a žáky proběhl dne 3. 3. 2010, a to pod vedením Mgr. Ivany Smekové. Seminář byl zaměřen na techniky učení a metody aktivizace žáků při výuce, a to za účasti 6 pedagogů a 14 žáků ( 8 hochů, 6 dívek).
V úvodní části byli pedagogičtí pracovníci seznámeni s výukovými možnostmi žáků se specifickými vzdělávacími potřebami ve výuce. U těchto žáků je kladen důraz na konkretizaci učiva, výklad s multisenzoriálním zapojením, opakování učiva a přiblížení učiva reálným životním situacím.
Pro posílení sociální a kognitivní složky CNS byla předvedena ukázka interaktivní metody „Stavba domu“. Šlo o společnou činnost - stavbu domu, jeho výzdoba . Důraz byl kladen na vzájemnou kooperaci mezi dětmi. Po dokončení postavený dům sloužil jako praktická ukázka:
• ve výuce ČJ – pro rozvoj slovní zásoby, popis věcí, aplikace slovních druhů, posílení vyjadřovacích schopností
• ve výuce M – procvičení početních dovedností, užití kvalifikačních pojmů
• ve výuce Prv, Ov – seznámení dětí s běžnými domácími činnostmi (strava, rozpočet, nákupy, slavnostní dny, úklid…) a pro vztahovou oblast dětí – kdo v domě žije, vazby, vztahy, jak by měly vypadat a proč, popis členů rodiny, jejich vlastnosti...). Děti se zapojovaly do práce na stavbě, učily se reagovat na druhé a spolupracovat s nimi, rozvíjely své dovednosti a znalosti na věcech, které znají z běžného života.
Všichni zúčastnění si v malých skupinkách vyzkoušeli stavbu domu a některé možnosti učení, které tato metoda poskytuje.
DD Duchcov
1. Interaktivní seminář pro pedagogy a děti se konal dne 8. 3. 2010 v prostorách partnerského zařízení, a to pod vedením Mgr. Ireny Rážové. Seminář byl zaměřen na logopedickou péči dětí a proběhl za účasti 11 vychovatelů a 4 dětí (1 hoch, 3 dívky).
Vychovatelé byli seznámeni s organizací logopedické péči v ČR a se základními logopedickými diagnózami. Vychovatelé byli seznámeni s aplikacemi nových informací na prostředí DD Duchcov a takés rozborem konkrétních řečových vad z DD Duchcov. Na dětech byla předvedena různá cvičení, např. u vývojové disfázie se jednalo o cvičení jazykového citu, cvičení sluchové percepce. U dyslalie byla předvedena cvičení sluchové percepce a dále např. u opožděného vývoje řeči byla provedena ukázka cvičení na rozvoj slovní zásoby, cvičení sluchové paměti a rozvoje jazykového citu, nácvik motorického programování a artikulační cvičení. Proběhla přínosná a živá diskuze a předání kontaktů, kde je možno získat další informace k probranému tématu.
DD Most
1. Interaktivní seminář pro pedagogy a děti proběhl v prostorách partnerského zařízení dne 29. 3. 2010 pod vedením Bc. Ludmily Kohoutové. Seminář, připravený pro 2 pedagogy zařízení DD Most a 4 děti ve věku 8-12 let (2 hoši, 2 dívky). Byl zaměřen na logopedickou práci formou praktických ukázek a s procvičováním na konkrétních dětech, u nichž se vyskytuje vada řeči.
Pedagogové byli seznámeni s konkrétní vadou u zúčastněných dětí – s dislálií (patlavost). Proběhly ukázky práce a procvičoval se s dětmi rozvoj slovní zásoby, jazykového citu, fonematického sluchu a sluchového vnímání, rozvoj zrakového vnímání. Proběhla s praktickými ukázkami dechová a fonační cvičení, oromotorická cvičení, cvičení na rozvoj hrubé a jemné motoriky. Následoval rozhovor s pedagogy o podpoře správného řečového vývoje s konkrétními návody „ušitými“ na míru zúčastněným dětem. Pedagogové obdrželi seznam vhodné literatury, na základě které mohou čerpat další informace k danému tématu.
2. Interaktivní seminář pro pedagogy a děti proběhl dne 30. 3. 2010 také pod vedením Bc. Ludmily Kohoutové. Tento seminář byl určen pro 2 pedagogy a 4 děti (hochy) ve věku 5-10 let. Zaměření bylo shodné se zaměřením 1. Interaktivního semináře, tedy na dislálii. Také tito pedagogové byli odborně seznámeni s konkrétními možnostmi logopedických cvičení pro zúčastněné děti, aby se jejich řečový a tím i celkový rozvoj ubíral správným směrem.

Níže uvedené fotografie jsou ze seminářů konaných v DD Most.
Starší články